பேராவூரணி அருள்மிகு ஏந்தல் ஸ்ரீ நீலகண்டப்பிள்ளையார் சித்ரா பெளர்ணமி திருவிழா 02 - ஆம் நாள் திருவிழா நிகழ்ச்சி.
Peravurani

பேராவூரணி அருள்மிகு ஏந்தல் ஸ்ரீ நீலகண்டப்பிள்ளையார் சித்ரா பெளர்ணமி திருவிழா 02 - ஆம் நாள் திருவிழா நிகழ்ச்சி.

பேராவூரணி அருள்மிகு ஏந்தல் ஸ்ரீ நீலகண்டப்பிள்ளையார் சித்ரா பெளர்ணமி திருவிழா 02 - ஆம் நாள் திருவிழா நிகழ்ச்சி.

0